Hasičský nadační fond Florián
Společnost Dukom s.r.o. daruje každoročně našemu fondu finanční částku.
Podporujte nás svými nákupy na Alza.cz
krátky popis banneru
Stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Divišov
Stránky Městyse Divišov
Podporujte nás svými nákupy na internetu přes GIVT.cz

Statut nadačního fondu

STATUT Nadačního fondu

 HASIČSKÝ NADAČNÍ FOND FLORIÁN“
 
Část A - Základní ustanovení
 
Čl. I Název nadačního fondu
 
Název nadačního fondu zní:HASIČSKÝ NADAČNÍ FOND FLORIÁN“
 (dále jen "fond").

Čl. II Sídlo fondu
 
Sídlo fondu je:                     Radonice 31, 257 26, Divišov
 
Čl. III Účel fondu
 
Hasičský nadační fond Florián (dále jen nadační fond nebo NF) vyvíjí činnost na celém území České republiky a Slovenské republiky. Nadační fond je zřízen ke společenskému a veřejně prospěšnému účelu s cílem podpory činnosti dobrovolných záchranných složek v České a Slovenské republice a jejich členů – dobrovolných hasičů a záchranářů. Podpořeny mohou být také profesionální záchranné složky a jejich členové.
 
Dále :
-  k podávání legislativních doporučení v oblasti dobrovolných záchranných složek.
-  tvorbě petic v oblasti dobrovolných záchranných složek.
-  získávání dobrovolných sponzorů, sponzorských příspěvků, dárců a darů pro podporu činnosti nadačního fondu.
- k nabývání a spravování majetku z poctivých zdrojů a jeho hospodárnému využívání k veřejně prospěšnému účelu. K tomuto účelu nadační fond využívá celý svůj majetek. Z prostředků nadačního fondu budou rovněž pokryty náklady na administrativu a provoz fondu.
-  ke zřízení Veřejné sbírky ve prospěch činnosti nadačního fondu dle platných právních předpisů.
 
 
Čl. IV Vznik fondu
 
1. Fond vznikl dnem zápisu do veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1292,  dne 6. listopadu 2015.
 
2. Identifikační číslo fondu je 045 44 587
.
Čl. V Zřizovatelé fondu
 
Zřizovatelem fondu je:
Petr Nový, nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxxxxxxx xx, xxx xx, xxxxxxxx
(dále jen „zřizovatel").
 
Část B - Majetek fondu a jeho použití
 
Čl. VI Majetek fondu
 
Majetek fondu tvoří majetkový vklad zřizovatele a nadační dary. Zřizovatel vložil do fondu peněžitý majetkový vklad ve výši 5000,- Kč.
 
Čl. VII Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku
 
1. Fond může poskytovat nadační příspěvky a dary pouze v souladu s účelem fondu podle čl. III a za splnění níže uvedených podmínek.
2. Nadační příspěvek nebo dar může být poskytnut právnické nebo fyzické osobě, která o poskytnutí nadačního příspěvku fond požádá, (dále jen „žadatel"), a to:
a) právnické osobě, realizující projekty, které jsou v souladu s posláním a účelem fondu dle zakládací listiny a tohoto statutu
3. Fond může poskytnout rovněž nadační příspěvek nebo dar fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních projektů a aktivit fondu.
4. Nadační příspěvky se poskytují ve formě materiálního daru, případně peněžitého plnění.
5. Nadační příspěvky a dary mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak plnění opětovného či periodického.
 
Čl. VIII Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku
 
1. O poskytnutí nadačního příspěvku nebo daru rozhoduje správní rada fondu na základě písemné žádosti, nebo na základě písemného návrhu člena správní rady fondu. V případě žádosti o podporu projektu žadatel uvede především jeho charakteristiku, předpokládanou výši nákladů a jejich složení, požadovanou formu podpory a její výši.
2. Žádosti o individuální nadační příspěvky a dary budou posuzovány jak z hlediska jejich naléhavosti a potřebnosti, tak z hlediska jejich souladu s posláním fondu. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Podmínkou poskytnutí nadačního příspěvku nebo daru je schválení správní radou, přičemž na schválení poskytnutí příspěvku ani vlastní poskytnutí příspěvku nemá žadatel právní nárok, a to ani v případě souladu žádosti s posláním a účelem fondu.
3. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.
4. O poskytnutí prostředků fondu rozhoduje správní rada do čtyř měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění. V případech, kdy fond stanoví konečný termín pro podání žádostí o nadační příspěvek, správní rada rozhodne do 2 měsíců od tohoto termínu.
Rozhodnutí správní rady obsahuje:
 1. označení projektu, který má být fondem podpořen,
 2. označení žadatele,
 3. formu podpory,
 4. výši poskytnutých prostředků.
  5. Osoba, které byl nadační příspěvek nebo dar fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.
  6. Osoba, které byl poskytnut nadační příspěvek, je povinna jej použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem; jinak je povinna nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené fondem.
  7. Nadační příspěvek nesmí být poskytnut osobě, která je členem orgánu fondu nebo zaměstnancem fondu, ani osobě jim blízké. Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, vyvolané na straně zakladatele změnou okolností, nesmí fond poskytnout nadační příspěvek svému zakladateli; jsou-li tu takové důvody, rozhodne správní rada po projednání s revizorem.
  8. Fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.
  9. Správní rada může rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti.
   
  Čl. IX Náklady související se správou fondu

  1. Celkové roční náklady související se správou fondu nesmějí převýšit 40% hodnoty majetku fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Celkové náklady související se správou zřízené Veřejné sbírky jsou omezeny zákonem stanovenou výší pro tento legislativní institut.
  2. Náklady související se správou fondu musí vést fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků.
  3. Náklady související se správou fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku fondu, náklady na propagaci účelu fondu, náklady související s provozem fondu, náklady na zajišťování příspěvků ve prospěch činnosti fondu a případné odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora, ředitele nadačního fondu a případných zaměstnanců.  Čl. X Hospodaření fondu

  1. Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li to v souladu s účelem nadačního fondu. Lze jej též použít k investici považované za obezřetnou.
  2. Co je v majetku nadačního fondu, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu.
  3. Při prodeji majetku fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, revizor ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen orgánů fondu nebo revizor fondu.
   
  Čl. XI Výroční zpráva

  1. Roční účetní závěrka fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných fondem převýší 3 000 000,- Kč, nebo pokud majetek fondu je vyšší než 3 000 000,- Kč.
  2. Fond vypracovává výroční zprávu do 30. 6. následujícího kalendářního roku. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.
  3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:
  a) přehled o majetku fondu a o závazcích fondu,
  b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých fondu v hodnotě nad 10 000,- Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce doručí žádost o zachování anonymity před schválením výroční zprávy, musí být jeho anonymita zachována,
  c) přehled o použití majetku fondu,
  d) přehled o osobách a účelu, na který byly nadační příspěvky poskytnuty.
  e) zhodnocení, zda fond při svém hospodaření dodržel pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a přehled nákladů na vlastní správu,
  f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora (pokud byl proveden audit). Roční účetní závěrka je součástí výroční zprávy.
  3. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
  4. Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu do sbírky listin vedené při veřejném rejstříku.
  5. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění výroční zprávy dalším způsobem.
   
  Část C - Orgány fondu
   
  Čl. XII Správní rada

  1. Správní rada je statutárním orgánem fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu.
  2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
  a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách po předchozím souhlasu revizora,
  b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
  c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva"),
  d) rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,
  e) volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,
  f) stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora, ředitele a případných zaměstnanců
  g) rozhodovat o přijetí nadačních darů a poskytování nadačních příspěvků,
  h) schvalovat realizaci projektů fondu,
  i) rozhodovat o spolupráci nebo účasti na společných projektech připravovaných jinými nadačními fondy či nadacemi.
  3. Správní rada má 2 členy.
  4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů.
  5. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.
  6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
  7. V případě, že předseda není dlouhodobě schopen vykonávat svoji funkci, zvolí správní rada náhradního předsedu na dobu, kdy budou trvat překážky ve výkonu funkce řádného předsedy. Náhradnímu předsedovi přísluší po dobu výkonu jeho funkce všechna práva a povinnosti, která tento statut nebo zákon přiznávají předsedovi.
  8. Funkční období členů správní rady (včetně členů první správní rady) je pětileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
   
  Čl. XIII Zánik členství ve správní radě

  1. Členství ve správní radě zaniká:
 5. uplynutím funkčního období,
 6. < >odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo závažně nebo opakovaně porušil zakládací listinu nebo statut, nebo pokud porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadace,
 7. < >2. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím odstavci do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, revizora, zřizovatele, nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
   
  Čl. XIV Způsob jednání jménem fondu

  1. Jménem nadačního fondu jednají předseda správní rady samostatně, nebo oba členové správní rady společně.
  2. Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady samostatně nebo oba členové správní rady nadačního fondu společně.
  3. Nadační fond je oprávněn zmocnit k zastupování fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) třetí osobu.
   
  Čl. XV Zasedání správní rady

  1. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však třikrát do roka. Zasedání řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen správní rady.
  2. Zasedání správní rady svolává písemnou pozvánkou předseda. Požaduje-li to člen správní rady, je oprávněn zasedání správní rady svolat přímo, a to za podmínky, že předtím písemně o svolání zasedání správní rady požádá předsedu a ten zasedání správní rady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, nesvolal.
  3. Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat:
  a) výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání správní rady fondu,
  b) místo a dobu konání zasedání správní rady,
  c) program jednání.
  4. Pozvánka na zasedání správní rady musí být členům správní rady řádně odeslána nejpozději sedm dnů přede dnem konání zasedání správní rady. Elektronické zaslání pozvánky (emailem, SMS) je možné.
  5. Se souhlasem všech členů správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné nebo řádně rozeslané pozvánky.
  6. Na zasedání správní rady lze rozhodovat pouze o záležitostech uvedených v programu jednání v pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem všech členů správní rady.
  7. Správní rada rozhoduje aklamací; na žádost svého člena však rozhoduje tajným hlasováním. K usnášení schopnosti správní rady je nutná přítomnost obou jejích členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu obou jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Hlasování per rollam je přípustné, projeví-li s tím souhlas oba členové správní rady.
  8. O průběhu zasedání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající.
  9. Členům správní rady přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce.
   
  Čl. XVI Revizor

  1. Kontrolním orgánem fondu je revizor. Funkční období revizora je pětileté.
  2. Revizor zejména:
  a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,
  b) přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku a vyjadřuje se k výroční zprávě,
  c) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou i statutem,
  d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
  3. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
  a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,
  b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
  4. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
  5. Pro revizora platí přiměřeně čl. XII odst. 4 - 8, čl. XIII a XV tohoto statutu.
  6. Revizorovi přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce.
   
  Čl. XVII Ředitel nadačního fondu

  1. Správní rada fondu může jmenovat ředitele nadačního fondu, který je pověřen řízením fondu v oblasti personální, projektové a finanční.
  2. Pravomoci ředitele jsou stanoveny pracovní náplní a případně plnou mocí.
  3. Při výkonu funkce je ředitel nadačního fondu povinen dodržovat rozhodnutí a pokyny správní rady fondu.
  4. Řediteli mohou být přímo podřízení administrátoři nadačního fondu s pracovními povinnostmi stanovenými pracovní náplní, pokud je fond využívá.
  5. Ředitel fondu, stejně jako administrátor jsou zaměstnanci nadačního fondu a je s nimi uzavřena pracovní smlouva nebo jiný pracovně právní vztah.
   
  Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

  1. Tento statut nabyl účinnosti dne …………………. 2015.

  2. Fond je povinen zpřístupnit tento statut založením do Veřejného rejstříku; každý je oprávněn do něho nahlédnout a pořizovat si na své náklady výpisy a opisy.
   
  Tento statut byl schválen po předchozím souhlasu revizora na zasedání správní rady nadačního fondu dne ………………  2015 a nabývá účinnosti ……….. 2015.
   
   
  V Radonicích dne  ……………. 2015
   
   
  Za „HASIČSKÝ NADAČNÍ FOND FLORIÁN“
   
   
   
  ……………………………., předseda správní rady
   
   
   
  ……………………………., člen správní rady